February 27th, 2018

caayam

Мурка-философСочинил шутки ради небольшой санскритский текстик. Cанскритофрики могут попробовать перевести (мой перевод ниже, под катом):

ko vai mayādya bhoktavya iti cintayānā guñjikā nāma viḍālī caturbhyaḥ pramāṇebhyaḥ pramāṇadvayaṃ nyāyaśāstra iva prayuṅkte. pratyakṣataḥ kiñcid rūpam avekṣyānumānena tarkayati — yata idaṃ rūpaṃ mūṣaka ivābhāsate tarhi nūnaṃ bhakṣayiṣyāmi taṃ rūpadhāriṇam iti. mahyaṃ kalpata iti yāvat. tañ cānudhāvya pragrahītuṃ śakyātitarāṃ sukhatvena grasate tam. etādṛśy eva naiyāyikī matpitroḥ kṛṣṇā viḍālī sarvabhūtapriyatamātisundarī ca kṛtsnajagatīti viśrutā. Collapse )