December 30th, 2018

moj lik

Году свиньи 2019В честь года свиньи сочинил маленькую санскритскую шлоку-субхашиту:

सूकरोऽपस्करेऽचारीद् वराहस्य गृहं शकृत् ।
दुर्जनाय विधर्माय साधुराभासते किरिः ॥

मया व्यरचि ॥ Collapse )