April 6th, 2019

moj lik

Три строфы о хищникax (etc.)hiṃsrakaślokatrayam

vyāpādakaiś ca mārjārair na kiṃcid dhāsyam ucyate /
sarvaṃ vastu ca bhūtaṃ ca daṣṭaṃ grastaṃ vināśitam //1//

aṅgulī lekhanī caiva pakṣiṇī caiva mūṣikaḥ /
hiṃsrāṇāṃ tu biḍālānāṃ vājatvena bhavet sadā //2//

mārjāranakharebhyo vai naiva mocanam adbhutam /
grastāni bhūtamāṃsāni prāṇas tasya vimucyate //3//

Collapse )