August 15th, 2019

moj lik

Всемирный День cанскритаПо случаю Всемирного Дня санскрита сочинил размером ваншастха следующие три строфы:

भूयाच्च वाचा जगति प्रकीर्तिता लोकेषु सर्वेषु तथा च भाषिता ।
विद्यालये चैव गृहे दिने दिने सा ह्युत्तमा गौश्च निरामया सदा ॥१॥

शाब्द्याश्च वाणी ह्यभिपूजिता च सा कीस्तेषु मध्ये प्रथिता च विश्रुता ।
अद्यैव वाचं विदितां तथा प्रभाम् उच्चैश्च वन्दे ह निरन्तरं गिरा ॥२॥

शान्त्यावहा वाग्मधुरा च कोमला हायुद्धधारी शमदा च दीधितिः ।
भूयाच्च वाचा परमा निषेविता सद्यश्च वारे प्रथनस्य तत्त्विषः ॥३॥ Collapse )
moj lik

О наивысшем и наилучшем в жизниउत्तमात्परमं नास्त्येवोत्तमं परमं स्मृतम् ।
उत्तमं हि वरेण्यं वै श्रेयस्तस्माच्च नैव तत् ॥

uttamāt paramaṃ nāsty evottamaṃ paramaṃ smṛtam /
uttamaṃ hi vareṇyaṃ vai śreyas tasmāc ca naiva tat // Collapse )