November 9th, 2019

moj lik

Сноп санскритских строфВыкладываю для ценителей подобного рода упражений очередную порцию своих санскритских стрф, написанных разными размерами и на разные темы:

म्लेच्छा हन्त फिरङ्गस्य प्रवदन्तश्च संस्कृतम् ।
काव्यं रचयितुं शक्या ब्राह्मणाः कुत्र सन्ति ते ॥ १॥
म्लेच्छानां किल काव्यानि सरलानि कृतान्यपि ।
सरसानीव भासन्ते लासनानि तथैव च ॥२॥
कलौ युगे च जगति म्लेच्छाः संस्कृतभाषिणः ।
विप्रा गणकयन्त्रज्ञाः नीतिज्ञास्त्वेव चोरकाः ॥३॥
Collapse )