November 19th, 2019

moj lik

Чай и компьютер в изучении санскритаСтрофы о чае:

विद्यार्थिनां चायमु मुख्यपानं
तेनैव रोगा विनिहन्यमानाः ।
शक्तेर्हि वृद्धिः किल शास्त्रपाठे
सन्तोषणमं चेश्वरपूजनं च​ ॥१॥ Collapse )