January 17th, 2020

moj lik

Котошлоки и другоеमार्जारः खलु योगिनामतितरां योगीश्वरः कीर्तितः
मूषेभ्यः स च योगयुक्त इव तज्ज्ञातं महाभारते ।
दान्तः क्षान्त इहैव तिष्ठति सदा स्थाता यथा पर्वतः
इन्दूरे च समागते तु सहसा शार्दूलविक्रीडितम् ॥

॥उद्गारलयतानः शुभर्ष्ट्याख्यातः॥ Collapse )