January 19th, 2020

caayam

Contra GretamУпражнения в санскритском стихосложении на примере выяснения подлинной сущности основательницы и пророчицы фанатичной Климатической Веры, требующий абсолютного оглупления и безоговорочного подчинения воле злокозненных глобалистов. Первые три строфы написаны смешанными двенадцатисложниками, четвёртая строфа: 19-сложник шардулавикридита.

Collapse )
moj lik

Упражнения в санскритском стихосложении: разные строфыश्रीपार्वतीनाथ इहैव वन्द्यते
यो गोः स्वमौनेन च गोपको नराम् ।
गिरीशराड्धार इतः स पूजितः
महेश्वरोऽयं किल पातु नः सदा ॥१॥

पतिः पशूनां खलु योगिनां वरः
स्रष्टाशु हर्ता च नृणां सहायकः ।
स कामिनां कामकरस्त्वनङ्गहा
भूयाच्च शंसा मम शं शिशासकम् ॥२॥

Collapse )
moj lik

Contra Gretae deliramentumकिंहेतोर्ग्रेटाथून्बेर्गाख्यातायाः कन्यकाया मम जुगुप्सा भयमपि ॥

सा कन्या ग्रेटा नाम फिरङ्गदेशेषु साम्यवादिनां प्रभावनायाः प्रधानकर्त्री ॥ एकवर्षात्पूर्वं सर्वाणि वार्त्तापत्त्राणि दूरदर्शनं च फिरङ्गदेशेषु वृत्तान्तानकार्षुस्ताः कन्यकाः प्रति ॥ सर्वं लोकं पालयितुमिच्छा तस्या इत्याहुः ॥ विद्यालये न गन्तुकामा सर्वं हि जानातीति मन्यते स्वमूर्खत्वे ॥ संमूढा खल्वस्वस्था स्वमस्तके ॥ जगत्कृते कृत्स्नो राष्ट्रकर्मनिर्वाहो निरोद्धव्य इत्याक्रुष्टं तया ॥ प्रतिबद्धाः समस्या सरलप्रकारेण निश्चीयन्त इति चिन्तितं तया ग्रेटया ॥ Collapse )