March 1st, 2020

moj lik

"Прыжок Кошки" и др.व्याघ्रैस्तैर्विरहात्फिरङ्गदिश आन्मार्जारको राजते
सेव्येतैव मनुष्यकैः परिचरैर्लीला च तस्याद्भुता ।
काव्यैर्देवगिरा प्रपूज्यत इदं चौतोर्वपुर्व्यालवत्
शार्दूलं हि विना प्रकाशत इतो मार्जारविक्रीडितम् ॥
॥उद्गारलयतानः शुभर्ष्ट्याख्यातः॥ Collapse )