March 20th, 2020

moj lik

О памяти смертнойयो नानाचिन्तनान्यान्मरनिकटमतस्त्यक्तुमाहो समर्थो
देवानां वाङ्नना गौः कविभरधरणी भारती यस्य बुद्धा ।
अन्तर्जाले निबद्धो विरहयति भयं स्थापितं तन्निपाताद्
भट्टारस्तस्य रुद्रो रुदनमविरलं नन्दिमायाति नूनम् ॥ Collapse )