April 30th, 2020

kot v shlyape

Владимиру Емельянову: 51लोकेश्वरोऽयं जनितोऽद्य पण्डितः
मणिर्मुनीनां खलु शीतले दिने ।
सुमेरुभाषामधिगम्य संस्कृतिम्
अशीतचित्तेन विभाति लोक आत् ॥१॥
Collapse )