May 22nd, 2020

moj lik

"Фауст" Гёте на санскрите (3): продолжениеПятая и шестая санскритские строфы завершают перевод "ночного" вступительного монолога Фауста:

श्वाहो कश्चिदथो न जीवितमिदं नेतुं सकामो कदा
भूतोऽहं त्वभिचारकः प्रभुतमोऽतः शम्बरे ह्युद्यमः ।
भूतस्यैव मुखेन दानववशाद्भूयात्प्रकाशं रह
इत्येवं वन ईहितं त्वतिमहच्चाचार ई मामके ॥५॥ Collapse )