June 14th, 2020

moj lik

Шлокамалика: гирлянда строфПубликую очередную порцию своих санскритских строф.

एकः सूर्यो भारतेऽथो फिरङ्गे
एको भट्टः पापकानां सतां च ।
एका भूमिर्धर्मिणां नास्तिकानां
नानादृष्ट्या वीक्षते सोऽथवासौ ॥ Collapse )