September 16th, 2020

moj lik

Санскритские стихи моего сочиненияभ्रमति नरमनो यत्सर्ववस्तूत लुब्धं
परिभयविहितं तल्लब्धहानिप्रतप्तम् ।
अचलमहह कार्यं योगचर्येण धीरम्
अचल इव गिरीशस्तद्भवेद्भीवियुक्तम् ॥

*) योगचर्येण योगश्चर्या साधनं यस्य तेन तथोक्तेन ।
अचलः पर्वतः ।

Collapse )