September 20th, 2020

moj lik

Ф. И. Тютчев, "Осенний вечер" (1866): перевод на санскритशरदः प्रदोष इति त्युच्चिव-नामधेयस्य (Fyodor Tyutchev, १८०३-१८७३) पद्यं रूषभाषाया मयाऽनुवादितम् ॥

श्वेतत्वे शरदः प्रदोषसमये कान्तिश्च गुह्या प्रिया
वृक्षाणां खलु चित्रता स्फुटतमा साभासते नश्वरी ।
पत्त्राणां लघुमर्मरोऽलस इवाहो रक्तकानां क्षिताव्
आकाशस्य शमः सुरङ्ग उचितो नीहारवद्भूमुखे ॥१॥ Collapse )