September 3rd, 2021

moj lik

"В траве сидел кузнечик": стихотворный пересказ на санскритe.॥ रूषभाषायाः शुभर्ष्ट्याख्यातेनानूदिता देववाण्यां शोकमया करीरभेककथा ॥

अभूत्करीरस्तृणमध्यगो भुवां
हरीह भूतं नु यथा पटोलिका ।
तृणान्यखादीन्न कदापि कीटकान्
मित्राणि तस्यैव च मक्षिकाः सदा ॥१॥ Collapse )