Top.Mail.Ru
? ?

Previous Entry | Next Entry

Contra Gretae deliramentumकिंहेतोर्ग्रेटाथून्बेर्गाख्यातायाः कन्यकाया मम जुगुप्सा भयमपि ॥

सा कन्या ग्रेटा नाम फिरङ्गदेशेषु साम्यवादिनां प्रभावनायाः प्रधानकर्त्री ॥ एकवर्षात्पूर्वं सर्वाणि वार्त्तापत्त्राणि दूरदर्शनं च फिरङ्गदेशेषु वृत्तान्तानकार्षुस्ताः कन्यकाः प्रति ॥ सर्वं लोकं पालयितुमिच्छा तस्या इत्याहुः ॥ विद्यालये न गन्तुकामा सर्वं हि जानातीति मन्यते स्वमूर्खत्वे ॥ संमूढा खल्वस्वस्था स्वमस्तके ॥ जगत्कृते कृत्स्नो राष्ट्रकर्मनिर्वाहो निरोद्धव्य इत्याक्रुष्टं तया ॥ प्रतिबद्धाः समस्या सरलप्रकारेण निश्चीयन्त इति चिन्तितं तया ग्रेटया ॥

सम्भूतः प्रवृद्धोऽहं साम्यवादिनां राज्यकृतां रूषदेशे तेषां मानसशास्त्रमद्यतनं च जीवनं तेषां राज्ये हा धिक्कष्टं जानाम्यतितराम् ॥ अधुना तु तेषां क्रूरराक्षसानां मानसशास्त्रं सर्वस्मिञ्जगति वितन्यते धिग्धिग्धिक्बत । यदा यदा यत्र यत्र साम्यवादिन आगच्छन्ति राज्यं कर्तुं तदा तदा तत्र तत्र सर्वेषां जनानां स्वातन्त्र्यं सार्वजनिकजीवने निजजीवने च लुप्यते। तेषां जनानां धनमपहृतं भवति राज्यमन्त्रिभिः। सर्वे च साम्यवादिनां प्रतिपक्षाः कारागृहेषु गमिता भवन्ति कदाचिच्च हन्यन्तेऽपि ॥ तद्धेहोर्भीतोऽहमतीव ॥

बहूनि वर्षाणि तु फिरङ्गदेशेषु प्रवसामि संस्कृताध्ययनं च करोमि सततम् ॥ इदानीन्तनकाले तु सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु पश्चिमलोके साम्यवादस्य विचाराः प्रचारयन्ते । उदाहरणाय शर्मणिदेश औष्ट्रीयदेशे च ययोः प्रवसामि कदाचिद् युवकाः प्रवृद्धाञ्जनान्स्वप्रतिपक्षान्प्रति विगृह्या भवन्ति ॥ तस्मिन्पापसञ्चारे ग्रेटायाः प्रमादः प्रधानं कारणमिति मन्ये सुनिश्चितम् ॥

सर्वेषु फिरङ्गदेशेषु ग्रेटायाः सिद्धान्तः सहसा प्रकटीकारितो विद्यालयेषु । ततः सर्वशुक्रवारेषु विद्यालयछात्रका नैव पठन्ति नगराणां मार्गेषु तु गच्छन्ति सामान्यवादिनां रक्तध्वजैर्धनस्वामिराष्ट्रं प्रध्वंसयितुकामा राज्यपरिवर्तनं चिकीर्षवः । वनेचरा इव परिचरन्तो मार्गेषु क्रोशन्ति वातुला इव ॥ ईदृशा शीलता अस्माकं देशेषूद्वेगकारा इति मन्ये यतः प्रकृतिक्षोभः शक्यो भवेत् । दृश्यत एव समीपभविष्यति । एते वै मम चिन्ता ग्रेटा-थून्बेर्ग्-विषये ॥

Profile

moj lik
edgar_leitan
Эдгар Лейтан

Latest Month

January 2024
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Comments

 • edgar_leitan
  25 Jan 2024, 17:39
  Пользователь belkafoto сослался на вашу запись в своей записи « Попаданцы» в контексте: [...] бы проклятых диссидентов, "раскачивающих лодку".…
 • edgar_leitan
  11 Jan 2024, 10:25
  Эдгар, прочитала ваш пост о маме.
  Помолчала в ее память с Вами вместе.

  Спасибо.
  Вы помогли мне осознать некоторые моменты.
 • edgar_leitan
  11 Jan 2024, 08:30
  Добрый день!

  Тогда сделайте Ваши мемуары более детальными, как альтернативную реальность, если можете: чтобы она была и другим доступна во всей возможной полноте.

  Мои родители ушли довольно рано.…
 • edgar_leitan
  11 Jan 2024, 02:10
  Многоуважаемый Алексей!
  Книга Ваша добралась, наконец, до Вены.
 • edgar_leitan
  10 Jan 2024, 23:53
  Если это так, то искренне прошу прощения. У меня только чуть более двух недель назад прямо на моих руках после длительной болезни умерла мама. Вероятно, я реагирую на людей всё ещё совершенно…
Powered by LiveJournal.com