Эдгар Лейтан (edgar_leitan) wrote,
Эдгар Лейтан
edgar_leitan

Санскрит: строфы и переводыДля тех, кому это интересно, и просто для самого себя, в копилку, выкладываю очередную россыпь санскритских строф моего сочинения с моими же переводами на разные языки.

॥ मृत्योर्मित्रत्वम् ॥

मृत्युर्नु जीवन इदं मम मित्रमाहो
मन्त्रीह रक्षक इतो न तु राक्षसोऽयम् ।
आस्यं च सस्यमिव तस्य निराशतायाम्
आलस्यमामवमतं च विनश्यतान्मे ॥

*) सस्यं शस्त्रे ।

mṛtyur nu jīvana idaṃ mama mitram āho
mantrīha rakṣaka ito na tu rākṣaso ’yam /
āsyaṃ ca sasyam iva tasya nirāśatāyām
ālasyam ām avamataṃ ca vinaśyatān me //

*************************************

Oh, Death is now my friend in life; besides,
in this world it is my Counsellor as well as
Guardian, but not at all a Demon! Its face is
a kind of weapon in the situation of hopelessness.
So, now let this despised idleness [waste of time]
of mine surely disappear!

***********************************************

Nun ist der Tod mein Freund im Leben!
Wie ein Berater ist er mir ergeben.
Er ist kein Dämon, sondern mein Beschützer;
Sein schreckliches Gesicht ist mir ein Unterstützer,
wenn ich gar ohne Hoffnung wandle hier auf Erden.
Ha, meine Trägheit möge doch zerstöret werden!

****************************************

Ныне Смерть является мне Другом в моей жизни.
Кроме того, в этом мире она мой Советчик, а также
Защитник, но никак не [пугающий] Демон! Лик её
— как бы оружие в ситуации безнадёжности.
Да пропадёт же моя презренная леность!

(стихотворный размер: васантатилака)

*****

Се, Смерть мне Друг в печальном житии,
Совет что подаёт и защищает,
И лик её отраден, не пугает,
Ведёт вперёд, когда надежда тает.
Да будет леность мне укором,
И да изгладится с позором!
И обратятся в прах бесцельно прожитые дни...

**********************************

„Šeit mana Nāve ir mans uzticamais Draugs,
Un gudrais Padomdevējs, Sargs man dzīvē straujā!
Bet Viņas vaigs, kurš nav nemaz tik jauks,
Ir spēcīgs ierocis ar bezcerību kaujā.
Lai gaist un zūd mans prāta kūtrums drūms,
Kā kvēlā ugunī tas izkaltušais krūms!”

........................................................
मुखे बिडालस्य नरः स्वमीक्षते
पशुत्वमाहो पशु पाशबन्धनात् ।
अधीनतां भक्ततया महेश्वरे
स्वतन्त्रतां चैव गुहास्वरूपताम् ॥

*) पशु इत्यव्ययशब्दः दर्शने ॥

mukhe biḍālasya naraḥ svam īkṣate
paśutvam āho paśu pāśabandhanāt /
adhīnatāṃ bhaktatayā maheśvare
svatantratāṃ caiva guhāsvarūpatām //

**************************************

In the face of a cat a human sees his own being
as a creature — look! — because he is fettered
by the noose [of Creator], [sees] his own dependence
on the Great Lord while being his lover, but also his
freedom as well as the identity of his hidden heart.

*******************************************

Siehe da! Im Antlitz einer Katze erblickt der Mensch
sich selber: sein eigenes Geschaffensein, da er mit
den Banden [der göttlichen] Fesseln gebunden ist,
[er sieht] seine Abhängigkeit vom Großen Herrn, da
er Ihn liebt, aber auch seine Freiheit sowie das
wahre Wesen seines geheimen Herzens!

******************************************

В лике кота человек видит самого себя
— гляди ка! — [то есть] свою собственную
тварность, поскольку человек связан узами
[Творца], свою зависимость от Господа в
качестве любящего Его, а также свою
собственную свободу и подлинную сущность
своего тайного сердца!

(стихотворный размер: ваншастха)

**************************************************

“Lūk, kaķa sejā cilvēks saskata sevi pašu:
sevi kā radību, jo viņš ir iekalts [Radītāja]
važās, savu atkarību no Dievišķā Kunga kā
Viņu mīlošā būtne, savu pilnīgo brīvību, kā
arī savas slepenās sirds patieso būtību”.

....................................................
आशा स्यान्न नृणां यदीह भुवने विद्वेषसम्पूरिते
मित्राणां तदु मेलनं न च कथा पानं न चायस्य तैः ।
काव्यानां रचनं न शास्त्रकरणं नो मन्दिरस्थापनम्
आश्वासः परमः प्रचोदक इतः श्वासेन वै वन्दितः ॥

āśā syān na nṛṇāṃ yadīha bhuvane vidveṣasampūrite
mitrāṇāṃ tad u melanaṃ na ca kathā pānaṃ na cāyasya taiḥ /
kāvyānāṃ racanaṃ na śāstrakaraṇaṃ no mandirasthāpanam
āśvāsaḥ paramaḥ pracodaka itaḥ śvāsena vai vanditaḥ //

***************************************************

If there is no hope for people here in this world which is
full of resentfulness then there can be neither meeting of
friends, nor their conversation, nor drinking of tee with them.
There can be neither writing of poetry, not composing of
Shastras, nor building of temples! Since consolation is the
greatest instigator (in life) it is praised by a sigh/breathing!

******************************************

Если для людей нет никакой надежды в этом мире, полном
ненависти, то не может быть никакой встречи друзей, ни их
беседы, ни вкушения с ними чая. Не может быть ни писания
стихов, ни сочинения научных трактатов, ни строительства
храмов! Поскольку утешение — главный побудитель [к жизни],
то славится оно дыханием!

(стихотворный размер: шардулавикридита)

*******************************************************

Ja cilvēkiem nav nekādas cerības šai pasaulē, kura ir naida
pārpilna, tad arī nevar būt nekādas tikšanās ar draugiem,
nedz viņu sarunas, ne arī tējas baudīšanas ar viņiem kopā!
Nevar būt ne dzejas sacerēšanas, ne zinātnisko apcerējumu
sarakstīšanas, nedz arī dievnamu būvēšanas. Cerība ir pats
galvenais skubinātājs [dzīvē], un tāpēc viņa tiek cildināta
ar elpu.


.................................................
शरैरु दैत्यस्य हतो विषान्वितैः
करोणनाम्नो ज्वरितोऽपि तज्ज्वलैः ।
दृढो नु भूयाद्रहितो भयेन ना
नना भवेत्तस्य कवेर्हि पालिनी ॥

śarair u daityasya hato viṣānvitaiḥ
karoṇanāmno jvarito ’pi tajjvalaiḥ /
dṛḍho nu bhūyād rahito bhayena nā
nanā bhavet tasya kaver hi pālinī //

*************************************

Injured by the venomous arrows of the demon
called ‘Corona’ and affected with fewer by its
flames, a man should stay strong and free from
fear, because Mother-Speech is the guardian of
this poet!

(vaṃśastha chandas)

************************************

Раненый отравленными стрелами демона
по имени "Корона" и воспалённый лихорадкой
от языков его пламени, да пребудет муж сей
в твёрдости духа и без всякой боязни, ведь
поэта защищает божественная Речь-Мать!

(стихотворный размер: ваншастха)

------------------------------------------------------


अनुवादविदां वादाः सार्थकाः सारवादिनाम् ।
प्रार्थिनां त्वर्थचयनं नास्तिकानां निरर्थकाः ॥

anuvādavidāṃ vādāḥ sārthakāḥ sāravādinām /
prārthināṃ tv arthacayanaṃ nāstikānāṃ nirarthakāḥ //

****************************************

Discussions of those who are specialists in translations,
have sense only for those who use to speak about essential
things. For those nihilists who seek only accumulation of
wealth they have no sense at all!

**************************************************

Споры между знатоками переводов имеют смысл лишь
для тех, кто беседует о существенных вещах. Для ищущих
накопления богатства нигилистов они бессмысленны!

**********************

Fotos: Varanasi, February 2011, Conference of Indian and Western Philosophy of Language

...............................................

Dante „La Divina Commedia”: translation into Sanskrit

"Божественная комедия" Данте: перевод на санскрит

जीवस्य मार्गे खलु तस्य मध्यमे
समागतोऽहं तिमिरे वने मुहुः ।
सृतिर्ह्यजिह्मा निहताथ विस्मृता
दुर्विभ्रमो मां नयतीह विप्लवम् ॥१॥

प्रवक्तुमाहो किमु शक्यते मया
वनं न्विदं भीतिवहं च दुर्गतम् ।
स्मृत्वा हि तद्रौद्रमरण्यमाहृतम्
अहं निमग्नोऽपि भयस्य सागरे ॥२॥

तिक्तं वनं तन्मरणं यथाऽन्तरा
प्राप्तं हितं यत्तु वने मयाऽनघम् ।
निवेदनायैव च तद्यथातथम्
अदर्शि घोरं यदु तत्कथाऽस्तु मे ॥३॥

कथं प्रविष्टं नु मया वनं च तन्
न शक्यते स्पष्टमिदं प्रवक्तुमाः ।
सुप्त्यैव यस्माद्विजितोऽभवं तदा
त्यक्ता यदा सत्सृतिरात्मनो मया ॥४॥

उपत्यकैषाऽनुगताऽवसानतां
यत्रैव भीत्या हृदयं नु पीडितम् ।
गिरेः पदं चैव समेत्य वीक्षितम्
ऊर्ध्वं मया तुङ्गतटं प्रतीह हा ॥५॥

दृष्टस्ततश्चैव गिरेः प्रभास्वरः
प्रभासमानः किरणैर्दिवाकरात् ।
यो नायकोऽभून्मम सत्यपत्मनि
रविः सतां ह्येव नृणां सुसत्पतिः ॥६॥

ततो भयं मे समकुच्यताऽथ तद्
यद्वै सुगुप्तं हृदुदाशये मम ।
भीत्या तयाऽभिप्लुत ईदृशोऽपि सन्
निनाय कृत्स्नां हि निशामहं पराम् ॥७॥

*) सत्यपत्मनि सत्यमार्गे ।
उपत्यका द्रोणी कन्दरं कटकं वा द्वयोः पर्वतयोर्मध्ये ॥ नीचं दीर्घं तलं यस्मिन्नदी कदाचित्प्रसरतीत्यर्थः ॥


jīvasya mārge khalu tasya madhyame
samāgato ’haṃ timire vane muhuḥ /
sṛtir hy ajihmā nihatātha vismṛtā
durvibhramo māṃ nayatīha viplavam //1//

pravaktum āho kim u śakyate mayā
vanaṃ nv idaṃ bhītivahaṃ ca durgatam /
smṛtvā hi tad raudram araṇyam āhṛtam
ahaṃ nimagno ’pi bhayasya sāgare //2//

tiktaṃ vanaṃ tan maraṇaṃ yathāntarā
prāptaṃ hitaṃ yat tu vane mayānagham
nivedanāyaiva ca tad yathātatham
adarśi ghoraṃ yad u tat kathāstu me //3//

kathaṃ praviṣṭaṃ nu mayā vanaṃ ca tan
na śakyate spaṣṭam idaṃ pravaktum āḥ /
suptyaiva yasmād vijito ʼbhavaṃ tadā
tyaktā yadā satsṛtir ātmano mayā //4//

upatyakaiṣānugatāvasānatāṃ
yatraiva bhītyā hṛdayaṃ nu pīḍitam /
gireḥ padaṃ caiva sametya vīkṣitam
ūrdhvaṃ mayā tuṅgataṭaṃ pratīha hā //5//

dṛṣṭas taṭaś caiva gireḥ prabhāsvaraḥ
prabhāsamānaḥ kiraṇair divākarāt /
yo nāyako ’bhūn mama satyapatmani
raviḥ satāṃ hy eva nṛṇāṃ susatpatiḥ //6//

tato bhayaṃ me samakucyatātha tad
yad vai suguptaṃ hṛdudāśaye mama /
bhītyā tayābhipluta īdṛśo ’pi san
nināya kṛtsnāṃ hi niśām ahaṃ parām //7//

**********************************

(1)
On the path of life, in its middle part,
at once I have arrived in the dark forest,
because the direct way was lost and
forgotten. So, my bad illusion leads me
in this world to calamity!

(2)
Can I really tell something about this forest
which is dreadful and hard to traverse?
For, after I have recalled this wilderness called
inauspicious, I plunge into the ocean of distress.

(3)
That forest was almost as bitter as death!
But in order to announce accurately what
faultless salutary things I have found there,
I would (first) tell about terrible things I
have seen!

(4)
How I have at that moment entered that
forest, I cannot clearly tell you, alas!
As I have left my own right path, I was
overwhelmed by deep sleep.

(5)
That valley was followed up to its end,
where my heart way harassed by fear.
As I have reached the foot of the hill, I
have looked up towards its slope.

(6)
I have seen the shining slope of the hill
resplendent in the rays of the "Day-maker"
which was my guide on the true path, for
the Sun is the good leader of honest men

(7)
After that, my fear has shrunk which was
(before) well-hidden in the lake of my heart.
Overwhelmed by dread, being in such
a condition, I spent my whole previous night.

**********************************

(1)
На пути жизни, в её середине, я
внезапно оказался в тёмном лесу,
ибо прямая стезя была потеряна
и забыта. Моё дурное блуждание
ведёт меня в мире этом к погибели.

(2)
Смогу ли я рассказать об этом лесе,
наводящем трепет и труднопроходимом?
Ведь после того, как я вспомнил об
этом рекомом ужасном пустынном месте,
я погрузился в океан страха!

(3)
Лес этот был горек, почти как сама смерть!
Однако дабы правдиво поведать о том, что
я нашёл в нём доброго и безупречного, я
должен рассказать о тех жутких вещах,
что там узрел.

(4)
Как я в то мгновение вошёл в тот лес,
об этом я, увы, не могу ясно рассказать,
ибо когда я покидал свою истинную стезю,
я был препобеждён глубоким сном!

(5)
Я проследовал до самого окончания этой
долины, где сердце моё было мучимо
страхом. Дойдя до подножия холма, я
взглянул вверх, на склон этого пригорка.

(6)
Я увидел сияющий склон холма, блестящий
в лучах "Творца дня", который был моим
водителем на путях правды, ведь Солнце
благожелательно водительствует правдивым
людям.

(7)
После этого уменьшился мой страх,
что глубоко таился в озере моего сердца.
Ведь, захлёстнутый этим ужасом, будучи
именно в таком состоянии, я провёл целиком
всю предыдущую ночь.

...................................................
सर्वं सर्वतया प्रोक्तं लक्षितं तु विशेषणैः ।
सर्वथा सारवत्सृष्टं सर्वदा सरणं त्विह ॥

sarvaṃ sarvatayā proktaṃ lakṣitaṃ tu viśeṣaṇaiḥ /
sarvathā sāravat sṛṣṭaṃ sarvadā saraṇaṃ tv iha //

***************************************

The world is said to be a totality, but it is
characterised by its details. It was in every
respect created as solid, but there is always
some motion in it!

*************************************

"Было сказано, что мир представляет
собой нечто целостное, однако детально
он характеризуется своими особенностями.
В общем и целом, он был создан прочным,
однако в мире этом всегда имеется некое
движение".


...............................................
Mystical grammar of Sanskrit

प्रश्लिष्टा संहिता यद्वत्सवर्णेष्वक्षरेष्वपि ।
मच्छ्लेषः परमेशेन तद्वद्भूयात्समाहितः ॥

praśliṣṭā saṃhitā yadvat savarṇeṣv akṣareṣv api /
macchleśaḥ parameśena tadvad bhūyāt samāhitaḥ //

******************************************

In the same way as there is a special Sandhi-form of
the similar vowels (in Sanskrit) which coalesce in the
single long vowel, so may I reach the state of the
completed union with the Lord!

*******************************************

Подобно тому, как существует особая форма
"прашлишта-сандхи" (в санскрите), в которой
два подобных гласных сливаются в один долгий
гласный звук, именно таковым да будет и моё
завершённое единство с Господом!


................................................................

निशाचरैर्हन्त विनाशितानि धिक्
सुमन्दिराणीह जनाश्च मारिताः ।
फिरङ्गदेशेषु यमस्य दूतकैर्
अल्लामहत्त्वं परिकीर्तितं भृशम् ॥१॥

तुरुष्कधर्मोऽसुरमित्रवाञ्छितो
विलोपिता तेन नृणां सुशीलता ।
सर्वत्र भूमौ नु भयं विवर्धितम्
आयाहि भो राम पिशाचकाञ्जहि ॥२॥

niśācarair hanta vināśitāni dhik
sumandirāṇīha janāś ca māritāḥ
phiraṅgadeśeṣu yamasya dūtakair
allāmahattvaṃ parikīrtitaṃ bhṛśam //1//

turuṣkadharmo ’suramitravāñchito
vilopitā tena nṛṇāṃ suśīlatā /
sarvatra bhūmau nu bhayaṃ vivardhitam
āyāhi bho rāma piśācakāñ jahi //2//

**********************************

(1)
The ‘night-walkers’ — ugh! — use to
destroy beautiful temples and k@ people
in the countries of Phiranga, and being
the messengers of god Yama, they fiercely
proclaim the greatness of their god!

(2)
Friends of Asuras love the Dharma of
Turushkas which breaks good morals
of people. Now everywhere on Earth
fear increases. Oh, Rama, come and
slay these flesh-eating Pishachas!

**********************************

(1)
„Ночные ходоки“ разрушают прекрасные храмы,
уб@ людей в странах Пхиранги и, являясь
посланцами бога смерти Ямы, они зычно
провозглашают величие своего бога!

(2)
Друзья Асуров любят Дхарму турушков, которая
разрушает добрые нравы людей. Ныне везде в
мире воцарился страх! О Рама, приди же и
уничтожь этих плотоядных демонов!


.........................................................

Наталье Корнеевой на день рождения:


श्रियान्विता या दिवि खेचरी यथा
शुभा नता सेव नना सनातनी ।
स्थिरा नु भूयादथ संस्कृते रता
रुजाविहीना सततं शताब्दिका ॥

śriyānvitā yā divi khecarī yathā
śubhā natā seva nanā sanātanī /
sthirā nu bhūyād atha saṃskṛte ratā
rujāvihīnā satataṃ śatābdikā //

*************************************

She who is endowed with the radiance of glory
like goddess Durga in Heaven, is Nata (‘she who
reverentially salutes’) who is as wonderful as the
eternal Mother-Speech (Sarasvati) herself! May she
be resolute in her devotion to Sanskrit, may she never
become ill, and may she reach the age of hundred years!

**************************************

Та, что излучает свет славы, подобно
"Летящей в небесах" богине Дурге —
это Ната ("Почительно приветствующая"),
которая прекрасна, как сама вечная Мать-Сарасвати!
Да пребывает она неизменно преданной санскриту,
да будет она постоянно ограждена от всех болезней
и да достигнет она столетнего возраста!

(стихотворный размер: 12-сложник ваншастха)

....................................................निमग्नोऽहं वाङ्के विबुधवचसां भूषणवतां
मणीनन्वेषन्तान्हृदयदयितान्स्वापपवितान् ।
तरङ्गाङ्काद्भीतो मननजलधेस्तर्कगहनाद्
गुरो भो पाहीश त्विति हवनमां मामकमिदम् ॥

nimagno ’haṃ vāṅke vibudhavacasāṃ bhūṣaṇavatāṃ
maṇīn anveṣan tān hṛdayadayitān svāpapavitān /
taraṅgāṅkād bhīto mananajaladhes tarkagahanād
guro bho pāhīśa tv iti havanam āṃ māmakam idam //
*************************************************
Plunged into the ocean of the adorned sayings of scholars,
and seeking for jewels cherished by my heart because they
purify me from the sloth of ignorance, I become terrified by
the enormous ocean of thinking whose inexplicable abyss is
logical reasoning, and which is characterised by great billows,
and for that reason, I call: “Oh, powerful teacher, save me!”

****************************************************

Погрузившись в океан многоукрашенных словес
мужей знания и взыскуя там сердцем вожделенные
самоцветы, очищающие от сна неведения, я испытываю
ужас от этого невероятного моря размышлений, для
которого характерны буйные волны на самой поверхности
и бездны логической аргументации в глубинах, и начинаю
взывать: "О могущественный учителю, спаси меня!"

(стихотворный размер: шикхарини)

*********************************************************

Dziḷi ieniris zinību vīru rotpilnu teicienu dižjūrā, meklējot tur sirds
iekārotos dārgakmeņus, kuri to attīra no neziņmiega, es piepeši tieku
baisu drebuļu pārņemts, izbijies no pārdomu selgas, kuras bezdibeņos
mutuļo pierādījumi un pamatojumi, bet virsma ir visvisādu bangu un
gāzmu pārpilna, un tāpēc es arī nemitīgi saucu: „Ak spēcīgais Mācītāj,
glāb taču mani!“


..........................................................

नरो हताशो यमपाशसंयुतो
रुजाविभीतो विधिना विनाशितः ।
हुताशवेशाशयतापनोऽसुरैः
समाश्रयेद्धन्त हरे हिताहिते ॥

*) आशयः मतिः ।
हिताहिते इति हितम् आहितं येन तस्मिन्हरे समाश्रयेत् ।

naro hatāśo yamapāśasaṃyuto
rujāvibhīto vidhinā vināśitaḥ /
hutāśaveśāśayatāpano ’suraiḥ
samāśrayed dhanta hare hitāhite //

*************************************

A despondent man who is bound with the snare
of god Yama, is utterly afraid of illness or totally
destroyed by fate, or is afflicted by demons with
the thoughts about inevitable entrance into the
funeral pyre, should necessarily take refuge to the
Lord Hara (Shiva) who imposes salutary benefit!

****************************************

Отчаявшийся человек, скованный узами
бога смери Ямы, страшащийся хвори [или]
полностью уничтоженный судьбой, которого
демоны терзают мыслями о [неизбежном]
восхождении на погребальный костёр, без
сомнения, должен всю надежду свою возложить
на Господа, дарующего спасительное благо!

************************************************

Lūk! Cilvēks, izmisis, jo Nāves Pavēlnieka važu gūstā esot,
no kaites izbijies un likteņvaras sagrauts,
kā arī jodu tirdīts mokupilnām domām —
“re, drīz būs jādodas uz mirtes sārta kvēlā” —
liek savas ceras, pilnīgi un tikai
uz kamiešiem tā Labumdevēj’ Kunga Šivas!


........................................................

मित्रं यदा दैवबलात्परः स्याद्
विद्याऽन्धकारेण हता हताशा ।
गीर्वाणावाणी मम केवलाऽऽस्था
भेको हि वृष्टेर्विजले प्रतीक्षी ॥

*) निद्रायां मया व्यरचि ।

mitraṃ yadā daivabalāt paraḥ syād
vidyāndhakāreṇa hatā hatāśā /
gīrvāṇavāṇī mama kevalāsthā
bheko hi vṛṣṭer vijale pratīkṣī //

****************************************

When a friend of mine by the power of fate becomes
my enemy, but knowledge having no more hope is
slain by darkness, my only support is the language
of gods (Sanskrit), for in the period of drought a frog
looks for rain!

************************************

Когда мой друг силою судьбы становится
моим врагом, а тьма убивает отчаявшееся
знание, моей единственной опорой остаётся
язык богов санскрит, ибо в период засухи
лягушка ожидает (живительного) дождя!

*******************************************

Kad draugs caur likteņvaru paliek naidnieks bīstams,
kad neziņtumsa nosit izmisušo ziņu,
tik sanskrits, dievu valoda, ir vienīgais man atbalsts.
Ar’ varde sausumā it dzīvinošos lietus pacietīgi gaida!


..............................................................
सकण्टमार्गो नयतीह यात्रिकं
धरातलाद्धा परमं प्रयोजनम् ।
वनं तिरो याति घनं सहिंस्रकं
तदेव तर्तुं क इतः क्षमो भवेत् ॥

sakaṇṭamārgo nayatīha yātrikaṃ
dharātalād dhā paramaṃ prayojanam /
vanaṃ tiro yāti ghanaṃ sahiṃsrakaṃ
tad eva tartuṃ ka itaḥ kṣamo bhavet //

************************************

A path with thorns leads a pilgrim in this world
from the surface of the Earth to his chief destination.
He goes through the dense forest full of beasts of prey.
Who will be able to pass through it?

*********************************

Тернистая стезя паломника ведёт
с поверхности земной к конечной, горней цели.
Чрез полный хищниками лес дремучий он бредёт.
Преодолеет ли и сквозь него пройдёт?..

......................................................

कालो नोऽथ कराल ईदृश इयं काली यथा निष्प्रभा
दोषायां चरिता निशाचरचमूर्दोषैर्विषादावहा ।
मित्राणां मुखमण्डलानि नितरां यातानि दुर्मैत्रतां
कर्तव्यं किमितो मया कलियुगे सूर्योदयोऽयं कदा ॥

*) काली रात्रिः ।

kālo no ’tha karāla īdṛśa iyaṃ kālī yathā niṣprabhā
doṣāyāṃ caritā niśācaracamūr doṣair viṣādāvahā /
mitrāṇāṃ mukhamaṇḍalāni nitarāṃ yātāni durmaitratāṃ
kartavyaṃ kim ito mayā kaliyuge sūryōdayo ’yaṃ kadā //

******************************************

Our time is so terrible as if it were a dark night. An army
of demons which moves in this darkness brings nothing
but despair with their vices. Faces of [former] friends
become utterly hostile. What should I do in this Kali-yuga?
When will the Sun rise?

*******************************************

Наша эпоха столь ужасна, как если бы это была
глубокая тёмная ночь. В этой тьме бродит целое
полчище демонов и всеми своими пороками
приносит лишь отчаяние. Лица [прежних] друзей
становятся враждебными гримасами. Что же мне
делать в эту Кали-югу? Когда же наконец взойдёт
солнце?

(стихотворный размер: шардулавикридита)


..........................................................
Ольге Трофимовой:


कृष्णो बिडालोऽथ हरोऽप्युदाहृतो
यतोऽयमाहार उ तेन रे हृतः ।
स्तेनः प्रवर्तेत यथा गृहे निजे
रोरूयते ह्रीकुरितश्च रुद्रवत् ॥

kṛṣṇo biḍālo ’tha haro ’py udāhṛto
yato ’yam āhāra u tena re hṛtaḥ /
stenaḥ pravarteta yathā gṛhe nije
rorūyate hrīkur itaś ca rudravat //

*********************************

This black cat is called ‘Hara’ because
he steals (harati) victuals (āhāra-). In
his own house he behaves like a thief,
and after that this cat howls aloud, like
god Rudra!

***********************************

Санскритская этимологизация (нирукти) имени кота "Харуки" в традиционном древнеиндийском стиле:

Этот чёрный кот зовётся [на санскрите] "Хара"
[японск. Харуки], поскольку он крадёт [санскр.
"харати"] продукты питания [санскр. "ахара"].
В своём собственном доме он ведёт себя подобно
вору, и поэтому кот дико завывает, как [древний
ведийский] бог Рудра!
Tags: Кототроица, Мунебусиада, кавья, мои переводы с санскрита, мои сочинения на санскрите, мои стихи, поэзия, санскрит
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments