Эдгар Лейтан (edgar_leitan) wrote,
Эдгар Лейтан
edgar_leitan

Кавья: новые строфы (2)Разбил последнюю большую порцию своих ноябрьски-декабрьских строф на два отдельных поста. Здесь -- более раннее, за ноябрь. В посте "Кавья: новые строфы (1)" -- хронологические более позднее.

मनोभ्रमेणैव विषादितः कविः
पीयूषपानाय गतो महानसे ।
चायं नृपीतं विगतस्तमश्चयः
प्रसन्नताहृत्सुहृदां नृणां हि चः ॥

*) चश्चाये ।

manobhrameṇaiva viṣāditaḥ kaviḥ
pīyūṣapānāya gato mahānase /
cāyaṃ nṛpītaṃ vigatas tamaścayaḥ
prasannatāhṛc suhṛdāṃ nṛṇāṃ hi caḥ //

**************************************

A poet made utterly sorrowful by the wandering of his
mind went to kitchen to drink the nectar of immortality!
There this man has drunk Tee, and dense darkness
[of his heart] disappeared. Verily Tee brings clarity to the
good-hearted people!

************************************************

Поэт, отчаявшийся из-за блуждания своего
ума, отправился на кухню, чтобы испить
нектара бессмертия. Там сей муж вкусил
чаю, и густая тьма, [окутывавшая его сердце],
рассеялась! Воистину, чай проясняет сердцá
людей с добрым сердцем!

...........................................................

श्लेषो द्विमार्जारकृतो विमार्जको
विचिन्तनानां च रतिप्रदो नृणाम् ।
सवर्णवर्णौ हि यथा बिडालकौ
तयोर्नु सन्धिर्व हरस्य चाऽऽत्मना ॥

*) व = इव ।

śleṣo dvimārjārakṛto vimārjako
vicintanānāṃ ca ratiprado nṛṇām /
savarṇavarṇau hi yathā biḍālakau
tayor nu sandhir va harasya cātmanā //

******************************

This embrace which was made by two cats
purifies thoughts and brings delight to people,
for those two cats are like homogeneous vowels,
and their ‘Sandhi’ is similar to the union of the Lord
Hara (Shiva) with the individual soul!

****************************************

Объятие, сотворённое двумя котиками,
очищает помыслы людей и дарует им
радость, ведь эти двое мурлык похожи
на взаимоподобные гласные звуки, и
их "сандхи" (слияние) подобно слиянию
Господа с индивидуальной душой.

.........................................................21.11.2020, Андрею Клебанову:


श्रियाश्रितोऽयं सहशिक्षकः श्रुत
आन्द्रेयनाम्ना सुरवाक्सुवागरः ।
स्वजन्मवारे भवतान्निरामयः
प्रभुश्च भूयात्कविभारतीरतः ॥

śriyāśrito ’yaṃ sahaśikṣakaḥ śruta
āndreyanāmnā suravāksuvāgaraḥ /
svajanmavāre bhavatān nirāmayaḥ
prabhuś ca bhūyāt kavibhāratīrataḥ //

**********************************

May this excellent Sanskrit scholar who is full of
divine glory, [my] colleague known by his name
‘Andrey’, become free from any illness on the occasion
of his birthday! May he become utterly powerful [in speech]
being devoted to the elegant Sanskrit speech of [Indian] poets!

*********************************************

Да будет сей замечательный санскритолог,
исполненный сияющей славы, мой коллега,
известный под именем "Андрей", по случаю
дня своего рождения избавлен от всяческого
недуга! Да станет же он могущественным
[в речи своей], радуясь санскритской речи поэтов!

................................................

वृत्तान्तभीतः स बिडालको हरिः
स्थानं सुगुप्तं प्रसृतोऽशनिर्यथा ।
प्राप्तं च तेनैव सुरक्षणं ध्रुवं
भट्टार मां पाह्यतिपापिनः परात् ॥

vṛttāntabhītaḥ sa biḍālako hariḥ
sthānaṃ suguptaṃ prasṛto ’śanir yathā /
prāptaṃ ca tenaiva surakṣaṇam dhruvaṃ
bhaṭṭāra māṃ pāhy atipāpinaḥ parāt //

***************************************

Afraid because of the world-news, this reddish-brown
cat, like a flash lightning, flew towards a well-protected
place, and he got a sure and lasting protection there.
Oh, Lord, save me from the utterly wicked enemy!

**********************************************

Испуганный новостями, этот рыжий котик
[быстро], как молния, отправился в хорошо
охраняемое место, и там он обрёл надёжную
продолжительную защиту. О Господи! Спаси же
меня от презлого врага!

****************************************

Izbijies no pasaules ziņām, šis rudais runcis
zibens ātrumā devās uz labi apsargātu slepenu
vietu, kur viņš arī guva ilgstošu un noteiktu
patvērumu. Ak Kungs, sargā taču mani no
visļaunākā ienaidnieka!

..................................................विषान्नमां भोज्यमिदं न केनचिद्
दिग्धत्वमन्नस्य वधावहं सदा ।
तथा विवादा ह्यरिताप्रदूषिता
विवर्जनीया निपुणेन सूरिणा ॥

viṣānnam āṃ bhojyam idaṃ na kenacid
digdhatvam annasya vadhāvahaṃ sadā /
tathā vivādā hy aritāpradūṣitā
vivarjanīyā nipuṇena sūriṇā //

*******************************

Nobody should ever eat a food mixed with
poison! Poisoned food always brings death!
In the same way disputes, which are spoiled
by hatred should be duly avoided by a skilful
scholar!

**************************************

Никто не должен есть пищу с ядом! Отравленная
еда всегда приносит лишь гибель! Подобным же
образом следует избегать диспута, испорченного
взаимной ненавистью!

************************************

Neviens nedrīkstētu ēst mielastu ar indi! Saindētais
ēdiens vienmēr atnes nāvi. Līdzīgi tam, izmanīgajam
ziņu vīram būtu jāizvairās no disputēšanas, kura ir
sabojāta ar [savstarpējo] naidu!

.............................................
To Acharya Dr. Surendramohan Mishra:

यानीह शस्त्राणि यथैव सङ्गरे
तैः शास्त्रकैर्मे निहताः कुसंशयाः ।
आचार्य धन्योऽस्मि सुशाससायकान्
नाथो ममाहो भव भावसंयुगे ॥

*) शासः शासने शास्त्रे ।

yānīha śastrāṇi yathaiva saṅgare
taiḥ śāstrakair me nihatāḥ kusaṃśayāḥ /
ācārya dhanyo ’smi suśāsasāyakān
nātho mamāho bhava bhāvasaṃyuge //

**********************************************

Those [things] which are like swords in the fight,
are [your] teachings which use to destroy my contemptible
doubts. Oh, Master, I am utterly thankful for the excellent
arrows of [your] instructions! Be my protector in the battle of life!

**************************************************

Те [вещи] что подобны мечам в битве — это
ничто иное, как [твои] поучения, что убивают
мои презренные сомнения! О Учителю, я
благодарен тебе за стрелу твоего прекрасного
наставления! Будь же моим хранителем в
сражении этой жизни!

****************************************

Šīs lietas, kuras līdzinās zobeniem cīņā, nav nekas
cits, kā tavas pamācības, kas nosit manas necienīgās
šaubas. Ak Skolotāj, esmu tev ārkārtīgi pateicīgs par
tavas brīnumainās mācības bultu! Esi jel man sargātājs
šai manas būšanas kāvā!

............................................................

सर्वो जनोऽसत्यवचाश्च दाम्भिक
एषाऽतिशङ्का सुहृदाथ विग्रहे ।
विश्वास आहो न विधीयतां नृणां
वने यियासा मम चेति निश्चयः ॥

sarvo jano ’satyavacāś ca dāmbhika
eṣātiśaṅkā suhṛdātha vigrahe /
viśvāsa āho na vidhīyatāṃ nṛṇāṃ
vane yiyāsā mama ceti niścayaḥ //

***********************************

‘Every human is a liar and a hypocrite!’ — that
is my great care and presumption during the
discord with a friend. ‘One should never trust
people! And I am greatly intended to go to the
wilderness!’ — such is my firm resolution.

****************************************

"Каждый человек — лжец и лицемер!" — таково
моё великое опасение в случае ссоры с другом.
"Никогда не следует доверять людям! И у меня
огромное желание отправиться в дикий лес!" —
вот моё твёрдое решение.

...................................................
मतिः प्रसन्ना सुनरस्य मस्तके
विरूपचेतो भवतीह दुष्कृतः ।
किंकारणं चैतदथैव​ तन्मतं
कोऽयं समर्थः परिवेदितुं जनः ॥

*) दुष्कृतः इति षष्ठी । दुष्कृद् इति प्रथमा । दुष्कृतो दुष्कृतां वा चेतः । यथाऽपि सतां प्रसन्ना मतिः ॥

matiḥ prasannā sunarasya mastake
virūpaceto bhavatīha duṣkṛtaḥ /
kiṃkāraṇaṃ caitad athaiva tan mataṃ
ko ’yaṃ samarthaḥ parivedituṃ janaḥ //

**************************************

A good man has pure intention in his head, but a
wicked person has here a different, deformed spirit.
Who among people can fully understand why
exactly this or that mind is such and such?

******************************************

У хорошего человека в голове ум чистый,
а у негодяя дух иной, извращённый. Кто
же из людей способен полностью понять,
по какой именно причине тот или иной ум
именно таков?

............................................................
नर स्मराऽरे त्वमु भस्म पार्थिवं
भुवां समावर्तनमां तवाऽऽहृतम् ।
गिरं यथार्थामनुभूय​ तां हृदि
महेश्वरं शान्तिकरं प्रयाति ना ॥

nara smarāre tvam u bhasma pārthivaṃ
bhuvāṃ samāvartanam āṃ tavāhṛtam /
giraṃ yathārthām anubhūya tāṃ hṛdi
maheśvaraṃ śāntikaraṃ prayāti nā //

***********************************

Oh, man, remember that you are nothing but earthly
ashes, and they say that you surely return to the Earth!
Having realised these true words in his heart, a human
comes [back] to the Great Lord who bestows peace!

*****************************************

"О человече, помни, что ты прах земной и, как
говорят, непременно возвратишься в землю!"
Вняв этим правдивым словам в сердце своём,
человек направляется ко Господу, который
сотворяет в его сердце покой.

(стихотворный размер: ваншастха)

*****************************************

“Vai, cilvēk, piemini, ka tu neesi nekas cits, kā tikai
zemes pīšļi, un šai zemē tu arī noteikti atgriezīsies, kā
ļaudis saka”. Izdzirdis šos patiesos vārdus savā sirdī,
tas vīrs dodas pie Lielā Kunga, kurš viņa dvēselē rada
mieru.

..............................................................

पक्षाश्च दूतकानां ते करणं खगमाय वै ।
विवादिनां तु वादेऽस्मिन्जिगीषायां नु कारणम् ॥
pakṣāś ca dūtakānāṃ te karaṇaṃ khagamāya vai /
vivādināṃ tu vāde ’smin jigīṣāyāṃ nu kāraṇam //

************************************

Wings of the Angels are instruments for their
movement in heaven. But for participants in
the disputes (their) thesis are motives in
their desire to win (in the verbal contest).

*) paksha: 1) wing; 2) position in the disputation;
dūta(ka) meaning “ambassador”, can be a Sanskrit translation for the Greek word ἄγγελος meaning literally „messenger“ and „Angel“.

*****************************

Для ангелов их крылья являются средствoм
передвижения в небесах. Для участников
же диспута их позиции являются мотивoм
для обретения победы.

******
*) Каламбур обыгрывает два различных значения лексемы "пакша":
1) крыло; 2) позиция в диспуте или выдвигаемый тезис,
а также разные значения похожих слов karaṇaṃ "средство"
и kāraṇam, "мотив/причина".

......................................................क्रोधेनावृत आं गृहेऽपि महता बद्धो मतङ्गो यथा
वाञ्छन्मुक्तिमिमां स्वपाशवशतः पारं प्रयाणाय ना ।
बुद्धिं यश्च चकार​ बुद्ध इव सोऽभूत्संसृतेः शत्रुको
यात्रायां खलु जीवनस्य भवताद्दुःखं च नश्चोदकः ॥

krodhenāvṛta āṃ gṛhe ’pi mahatā baddho mataṅgo yathā
vāñchan muktim imāṃ svapāśavaśataḥ pāraṃ prayāṇāya nā /
buddhiṃ yaś ca cakāra buddha iva so ’bhūt saṃsṛteḥ śatruko
yātrāyāṃ khalu jīvanasya bhavatād duḥkhaṃ ca naś codakaḥ //

************************************************

A man who resolved to set out for the Beyond because he
desired to get free from the power of his own fetters, like an
elephant who was bound and closed up in a house being full
of great wrath, became like Buddha, who became foe of the
circuit of mundane existence! So, may our own suffering
become our instigator on the path of this pilgrimage of our
earthly life!

************************************************

Человек, ум свой направивший на Высшую цель,
так как он возжелал освобождения от власти своих
оков, подобно исполненному великого гнева слону,
что был заперт в доме, уподобился Будде, ибо он
стал врагом [бесконечной] круговерти рождений
и смертей! Пусть же страдание наше станет нам
побудителем в паломничестве нашей земной жизни!

(стихотворный размер: шардулавикридита)

******************************************

Vīrs, kurš nolēma doties ceļā meklējot to Augstāko mērķi, jo
viņš vēlējās atbrīvoties no savu važu varas, kā spēcīga niknuma
pārņemtais zilonis, kurš bija ieslodzīts aizvērtā namā, ir kļuvis
līdzīgs Buddam un palicis par šīs cikliskās pasaules ienaidnieku.
Lai tad mūsu ciešanas top arī mums par mudinātāju šīs mūsu
dzīves svēceḷojumā!

...................................................
भाषणं सार्थकं वन्द्यं कुत्सितं तु निरर्थकम् ।
मौनं वै कनकं प्रोक्तं श्लाघ्येतैव मुनिः सदा ॥

bhāṣaṇaṃ sārthakaṃ vandyaṃ kutsitaṃ tu nirarthakam /
maunam vai kanakaṃ proktaṃ ślāghyetaiva muniḥ sadā //

**************************************************

A meaningful talk is praiseworthy, but a meaningless
one is to be despised. Verily, silence is called gold.
A silent sage should be always praised!

****************************************

Осмысленный разговор похвален,
а бессмысленный презренен. Воистину,
молчание — золото! Поэтому [люди]
всегда славят мудреца-молчальника.

..................................................13.11.2020

शान्ताः सतां शुचिगिरोऽप्यथ निर्मलास्ताः
सान्त्वेतरा हि न कदाचिदहो भवन्ति ।
वाचो नु राक्षसनरैरुदितास्तु रूक्षा
मौनं विरक्षतु ममैव मुखं प्रलापात् ॥

śāntāḥ satāṃ śucigiro ’py atha nirmalās tāḥ
sāntvetarā hi na kadācid aho bhavanti //
vāco nu rākṣasanarair uditās tu rūkṣā
maunaṃ virakṣatu mamaiva mukhaṃ pralāpāt //

*******************************************

Peaceful are pure and unsullied words of good
people, for they are never something else than
consolation! But speeches proclaimed by humans
who have demonic nature, are cruel and unkind.
So, may my mouth be protected by silence from
prattling!

*****************************************

Чистые слова людей добродетельных мирны
и беспорочны, они никогда не бывают лишены
утешения! Речи же бесов в человеческом обличье
грубы и жестоки. Тогда пусть безмолвие ограждает
уста мои от пустословия!

(стихотворный размер: васантатилака)

*****************************************

Labprātīgo laužu tīrie vārdi ir rāmi un bez jeb kādas
vainas, viņi ir vienmēr ārkārtīgi maigi un mierinoši!
Taču to jodu cilvēku izskatā runas ir skarbas un
nežēlīgas. Lai klusēšana jel sargā manu muti no
tukšām runām!

........................................13.11.2020

॥ कविमार्जारः ॥

मार्जारकैस्तैः पशु मार्जिता शुचा
विषादपाशाच्च विमुच्यते प्रजा ।
श्रीकाव्यकृद्रूपतया पयस्यको
बिडालकोऽयं हि यथा प्रचोदकः ॥

*) पयस्यो मार्जारे ।

mārjārakais taiḥ paśu mārjitā śucā
viṣādapāśāc ca vimucyate prajā /
śrīkāvyakṛd rūpatayā payasyako
biḍālako ʼyaṃ hi yathā pracodakaḥ //

*********************************

Look! Cats wipe out [any] sorrow, and
people get rid of chains of their own despair.
According to his inner nature brilliant poet is
a feline because he inspires [others] like a cat!

**************************************
Поэты и котики

Гляди ка! Котики очищают любое горе,
и народ освобождаeтся от оков своего
отчаяния! Замечательный же поэт по
природе своей являются [никем иным,
как] котикoм, ибо, подобно коту, он
вдохновляет [других]!

***************************************

Lūk, kaķīši [iekšēji] attīra jeb kādas likstas,
un [līdz ar to] tauta tiek atbrīvota no sava
izmisuma važām! Izcils dzejnieks pēc savas
būtības ir tas pats runcis, jo, līdzīgi kaķim,
viņš ir [ļaužu] iedvesmōtājs!

***********

Kaķīt’s mazgā ḷaužu likstas,
Atbrīvo no izmisuma
Važām cilvēku, kurš virsan
Zemes mājo, rūpju varā.
Izcils dzejnieks savā būtē
Runcim līdzīgs, iedvesmotājs!

........................................................
जनाः कदर्या अथ नीतिबोधिनः
कुर्वन्ति राज्यं न धिया परं भिया ।
तेषामुपाया बललुब्धता परा
रुजाभयं हन्त निजा मृषागिरः ॥

janāḥ kadaryā atha nītibodhinaḥ
kurvanti rājyaṃ na dhiyā paraṃ bhiyā /
teṣām upāyā balalubdhatā parā
rujābhayaṃ hanta nijā mṛṣāgiraḥ //

*******************************************

Nowadays mean and miserly people being politicians
use to run countries not with wisdom, but with the help
of fear. Their main ‘methods’ are ardent desire for power,
fear of illness [among people] as well as their own lies.

*********************************************

В наши дни подлые и ничтожные люди, будучи
политиками, управляют странами не с помощью
мудрости, но за счёт страха. Их основные средства
[для этого] — их властолюбие, страх [людей] перед
болезнью и их собственные лживые речи!

...........................................
वने नरा ये न्विव वासिनः स्मृताः
कशाभिराहो नृसमाः प्रकाशिताः ।
कदापि भैक्षाय तु यान्ति भिक्षुकाः
श्रुताश्च लाङ्गूलधरा ह वानराः ॥

*) कशा वदने ।

vane narā ye nv iva vāsinaḥ smṛtāḥ
kaśābhir āho nṛsamāḥ prakāśitāḥ /
kadāpi bhaikṣāya tu yānti bhikṣukāḥ
śrutāś ca lāṅgūladharā ha vānarāḥ //

*****************************************

Those [creatures] who are known to be like men who
live in the forest, who look like humans by their faces,
and sometimes use to go begging for alms like mendicant
ascetics are called monkeys, and they have tails!

**********************************************

Эти [существа], что, как известно, подобны
людям, живущим в лесу, также и лицами своими
выглядят похожими на людей, а иногда выходят
попрошайничать, как нищенствующие аскеты,
назваются обезьянами и имеют хвост!

*********
[этимологизация слова "ванара", обезьяна, как "лесной человек"; стихотворный размер: ваншастха]

..................................................

मृत्युर्हन्त भयङ्करोऽथ भुवने ग्रासीकरः प्राणिनां
कालस्तस्य सुहृच्च किंकर इतः संसारिणां पाचकः ।
मृत्योर्भीतिरियं यमस्य कदली पारं च मार्गेऽसिते
धिङ्निर्याणमिदं सकालमहितं मृत्युञ्जयायाहि माम् ॥

mṛtyur hanta bhayaṅkaro ’tha bhuvane grāsīkaraḥ prāṇināṃ
kālas tasya suhṛc ca kiṃkara itaḥ saṃsāriṇāṃ pācakaḥ /
mṛtyor bhītir iyaṃ yamasya kadalī pāraṃ ca mārge ’site
dhiṅ niryāṇam idaṃ sakālam ahitaṃ mṛtyuñjayāyāhi mām //

************************************************

Look, Death is terrible, it swallows [all] creatures in this world!
Its friend and servant is the Time who cooks those living beings.
Fear of Death is the banner of the King Yama on the dark path
towards the Beyond! Fie on that Departure from life together with
this unholy Time! Oh, You, Overcomer of Death, come to me!

**************************************************

Да, Смерть ужасна, ведь она проглатывает всех
живых существ на Земле. Время — это Её друг и
слуга, испекающий живых тварей. Страх смерти
— это знамя бога Ямараджи на тёмной стезе в
потустороннее. Тьфу же на этот Уход из жизни,
а также и на недоброе Время! О Победитель
Смерти, приди же ко мне!

(стихотворный размер: шардулавикридита)

***********************************************

Lūk, Nāve ir šausmīga, jo viņa aprij visas būtnes virs Zemes.
Laiks ir Viņas draugs un kalps, kurš dzīvās radības izcep.
Bailes no nāves ir Nāves Ķēniņa Jamas karogs tumšajā ceļā
uz viņpasauli. Pie joda Nāvi, kā arī to neganto Laiku! Ak,
Nāves Uzvarētāj, steigšus nāc pie manis!
Tags: cayakavyam, Индия, Сурендрамохан Мишра, кавья, мои переводы, мои сочинения на санскрите, поэзия, санскрит, чай, чайная поэзия, чаям
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments